IČ:25986678
Mobil:602 348 039
E-mail:info@illios.cz

ILLIOS, s.r.o.

Zelená Vašim úsporám

KOTLÍKOVÁ DOTACE Královehradecký kraj

 

Nainstalujeme a vyřídíme vám dotaci na kotel až 60 000 Kč na kotle na tuhá paliva 4 .emisní třídy a 40 000 Kč na kotle na tuhá paliva 3 .emisní třídy.

 Žádat o dotaci mohou vlastníci, případně spoluvlastníci rodinného domu v kraji, kde byla vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci. Pro podrobné podmínky nás kontaktujte.

Kotlíková dotace – Krajské dotace

Kraj a Ministerstvo životního prostředí

VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU
k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů.

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého
tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

Předmět dotace

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje.

Novým podporovaným kotlem se rozumí:

A - kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.);

B - kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.);

C - zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu;

• v době instalace uvedený v Seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz, sekce Národní programy, Přílohy XIII).

http://registrace.nzu2013.cz/np/vyhledavani-vyrobku/

Výše dotace

Finanční dotace v rámci této výzvy se poskytuje formou dotace z rozpočtu ÚK nebo Fondu a liší se v závislosti na typu podporovaného kotle, viz tabulka níže:

Povinné označení
kotle na obálce
žádosti

Typ kotle

Výše dotace

A

kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5
s automatickým dávkováním paliva

40 000 Kč

B

kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5
nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva

60 000 Kč

C

zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší (min. objem akumulační nádrže 55 l/kW)

55 000 Kč

Dotace bude poskytnuta maximálně do výše uznatelných nákladů projektu a dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK nebo Fondu.

 

 

 

Administrace